Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Pályázati felhívás - belső ellenőrzési feladatok ellátása

2023. október 06. , péntek

Kisbér Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3) és (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §-a, és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet Kisbér Város Önkormányzata és az általa fenntartott költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatainak ellátására.

Pályázati feltételek:
 • A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerint a pályázaton azok a gazdálkodó szervezetek vehetnek részt, akiknek a belső ellenőrzési feladatokat ténylegesen ellátó tagja, illetőleg munkavállalója megfelel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-ában foglalt követelményeknek.
 • A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok hiánya.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • A pályázó neve, adatai, elérhetősége.
 • Ha a pályázó gazdasági társaság, akkor kerüljön megnevezésre a belső ellenőrzést végző személy neve.
 • A pályázó tevékenységének rövid szakmai bemutatása.
 • A belső ellenőrzést végző személy szakmai önéletrajza, képesítést igazoló dokumentumainak másolata.
 • Az államháztartásért felelős miniszternek az Áht. 70. § (4) bekezdése szerinti engedélyének másolata, vagy az annak meglétéről kiadott igazolás.
 • Referenciák felsorolása az államháztartás alrendszereiben szerzett tapasztalatok ismertetése.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyében összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
 • A belső ellenőrzési díj mértékének és a fizetési feltételeknek a meghatározása.
A pályázó feladatai:
 • a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott belső ellenőrzési, valamint belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása,
 • az ellenőrizendő és ellenőrzött intézményekkel való folyamatos kapcsolattartás és tanácsadás
A megbízás időtartama: határozatlan idejű
 
A pályázat benyújtási határideje: 2023. november 1.
 
A pályázat elbírálási határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első testületi ülésen.
 
Szerződéskötés és a tevékenység megkezdésének időpontja: a szerződés megkötését követően.
 
A pályázatok benyújtásának helye: A pályázatokat a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal (2870 Kisbér, Széchenyi u.2.) címezve, zárt borítékban postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján.
 
A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Pályázat belső ellenőrzési feladatok ellátására 2024-től”.
 
Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 16 óráig a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalba beérkezett.
 
A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást ad: Csoba Zsuzsanna (34/552-002; 70/938-4486)
 
A pályázatot kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 
A pályázat eredményéről történő értesítés papír alapú levélben történik.
 

Kisbér, 2023. október 5.
 
Dr. Pápai Tamás sk.
jegyző

A pályázati anyag letöltéséhez kattintson a következő linkre:

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu