Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Országgyűlési választás 2022

Tisztelt Kisbéri és Hántai Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását és az országos népszavazást 2022. április 3. napjára tűzte ki. Országgyűlési választás és népszavazás egyidejű megtartására első ízben kerül sor hazánkban.

A választási szervek, köztük a helyi választási iroda is, már javában készülnek a szavazás lebonyolítására, és a települési önkormányzat képviselő-testülete már megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok tagjait. A jelölt és listaállítás az országgyűlési választásra lezárult. 2022. március 10-én már eredményesen végrehajtásra került egy országos próba is, ahol a lebonyolítást gyakorolták a választási szervek.

A választással és szavazással kapcsolatban (továbbiakban együtt szavazásként jelzem) néhány információt a helyi újság és honlap útján magam is szeretnék Önökkel ismertetni.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. január 26-án a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételéről 2022. február 11-éig. Azt a választópolgárt, aki 2022. január 26-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe, a helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről. Az értesítő ennek megfelelően tartalmazza azt a szavazókört, ahol a választópolgár választójogát gyakorolhatja. Ennek ellenőrzése szavazásra indulás előtt mindenképpen javasolt, illetve a szavazóköri munkát is segíti, ha a választópolgár az értesítőt a szavazás napján a szavazókörbe magával viszi, és ott a szavazatszámláló bizottság részére be tudja mutatni. Az értesítő tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megjelölését is, ha ő legkésőbb 2022. március 18-án 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.

Amennyiben a választópolgár nem az értesítőben szereplő szavazókörben kíván szavazni, Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Fogyatékossággal élő választópolgárok Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során 2022. március 25-én 16.00 óráig igényelhetik. 

A választópolgár abban a szavazókörben, amelynek névjegyzékében szerepel, a szavazóhelyiségben vagymozgóurnával szavazhat. A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kella szavazókör területén lévő címet, ahova a mozgóurna kivitelét a választópolgár kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valaminta mozgóurna-igénylés okát. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének a helyi választási irodáhozlevélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022. március 30-án 16.00 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 1-jén 16.00 óráig, 2022. április 1-jén 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 3-án 12.00 óráig kell megérkeznie. Mozgóurna iránti kérelmet az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével legkésőbb a szavazás napján, 2022. április 3-án 12.00 óráig lehet eljuttatni. A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki a választópolgárhoz.

Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják. A szavazást úgy kell lefolytatni, hogy érvényre kell juttatni a választás tisztaságának megóvása,a választási eljárásban való önkéntes részvétel,a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, és a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítésének elvét, illetve választási eljárás nyilvánosságát. 

A szavazás során biztosítani kell annak zökkenőmentes lefolyását. A szavazatszámláló bizottság (SzSzB) a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szerve- A szavazókör rendjét a szavazatszámláló bizottság elnöke biztosítja, e körben másokra kötelező intézkedéseket tehet. A szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a választójoguk gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak. Az SzSzB ellenőrzi a szavazás céljából megjelent választópolgár személyazonosságát, amihez érvényes igazolványok szükségesek. Fontos, hogy minden választópolgár vigye magával, és mutassa be személyazonossága igazolására alkalmas érvényes igazolványát, ami lehet kártya formátumú személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyazonosító igazolvány, régi típusú könyv formátumú személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, vagy ideiglenes útlevél.

Az SzSzB ellenőrzi a szavazás céljából megjelent választópolgár személyi azonosítóját vagy lakcímét. A személyi azonosító igazolására a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímkártya túloldala), vagy hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyazonosító jelről szolgál. A lakcím lakcímkártyával, vagy lakcímbejelentő lap átvételi elismervény szelvényével, vagy régi, könyv alakú személyazonosító igazolvánnyal igazolható.

A szavazóhelyiségben kizárólag az szavazhat, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgár a névjegyzék aláírásával igazolja a szavazólapok átvételét. Külön kell aláíratni a népszavazás szavazólapjának, és külön az országgyűlési választás szavazólapjainak átvételét.

Az SzSzB a választópolgár jelenlétében lepecsételi a szavazólapot. Érvényesen szavazni az országgyűlési választáson egy egyéni jelöltre, és egy országos listára lehet. A névjegyzékben az országgyűlési választásra kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként regisztrált választó az egyéni jelölt mellett saját nemzetiségi listájára szavazhat, egyéb jelölő szervezetek országos listájára nem. A népszavazás kérdéseire egy ’igen’ vagy ’nem’ szavazat adható érvényesen. Érvényes az a szavazat lesz, amely a körbe tett két egymást metsző vonalat tartalmaz.

Az SzSzB-k tájékoztatni fogják a választópolgárokat a szavazás menetéről, és szükség esetén segítséget is adnak a választópolgárok részére. A koronavírus világjárvány miatt előfordulhat, hogy egészségügyi előírásokat is be kell tartani a szavazókörökben, ezekről a helyszínen fognak tájékoztatást kapni.

A választást és népszavazást a választási szervek, úgy a választási bizottságok, köztük az SzSzB-k, mint a választási irodák szakszerűen, megbízhatóan lebonyolítják, és a választópolgároknak is megadják a szükséges tájékoztatást választójoguk gyakorlásához. Az Alaptörvény deklarálja, hogy minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen, és mindenkinek joga van országos népszavazáson részt venni, aki az országgyűlési képviselők választásán választó. Éljenek ezen jogaikkal.

További a választással és népszavazással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu weboldalon érhetőek el.


Kisbér, 2022. március 16.

Dr. Dörnyei Vendel
a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője,
a Helyi Választási Iroda  vezetője

 


 

 

 

 

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu